1) Krishna
2) Brahma
3) Narada
4) Vyasa
5) Madhva
6) Padmanabha
7) Nrihari
8) Madhava
9) Aksobhya
10) Jayatirtha
11) Jnanasindhu
12) Dayanidhi
13) Vidyanidhi
14) Rajendra
15) Jayadharma
16) Purusottama
17) Brahmanyatirtha
18) Vyasatirtha
19) Laksmipati
20) Madhavendra Puri
21) Isvara Puri (Nityananda, Advaita)
22) Sri Caitanya Mahaprabhu
23) Rupa (Svarupa, Sanatana)
24) Raghunatha, Jiva
25) Krishnadasa
26) Narottama
27) Visvanatha
28) (Baladeva) Jagannatha
29) Bhaktivinoda
30) Gaurakisora
31) Bhaktisiddhanta Sarasvati
32) Bhakti Vaibhava Puri Goswami 32) A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada